Warsztaty gotowania z roślin i ziół pospolitych

“Zielony Wulkan- podjęcie działalności gospodarczej podnoszącej atrakcyjność turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów w zakresie edukacji proekologicznej, konsumenckiej oraz zrównoważonego rozwoju”

Okres realizacji operacji: 02.2018- 02.2020.
Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju kierowanego przez społeczność.

W ramach operacji zrealizowano działania:

  1. Wykonano adaptację stodoły na cele usługowe (edukacyjne).
  2. Zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć i przygotowywania półproduktów do warsztatów.
  3. Promowano Zielony Wulkan za pomocą strony internetowej i portali społecznościowych, na targach turystycznych oraz podczas wydarzeń lokalnych (Jarmark Bożonarodzeniowy w Krotoszycach, Tydzień Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, Jarmark Osobliwości w Wojcieszowie).
  4. Zrealizowano warsztaty dla osób z grup defaworyzowanych (200 osób) podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krotoszycach, Tygodnia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, Jarmarku Osobliwości w Wojcieszowie i Przedszkola w Świerzawie.

Osiągnięte wskaźniki:

  1. Liczba utworzonych miejsc pracy (samozatrudnienie): 1.
  2. Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 299.
  3. Liczba osób defaworyzowanych uczesniczacych w warsztatach: 200.

 

 

Operacja pt: “Zielony Wulkan- podjęcie działalności gospodarczej podnoszącej atrakcyjność turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów w zakresie edukacji proekologicznej, konsumenckiej oraz zrównoważonego rozwoju”   realizowana przez Zielony Wulkan Marta Wiśniewska Zawierucha, mająca na celu Stworzenie miejsca pracy na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez utworzenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu warsztatów z zakresu wytwarzania kosmetyków naturalnych, ochrony środowiska i klimatu   współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo  Kaczawskie” 

Warsztaty gotowania z roślin i ziół pospolitych

“Tradycje Zielarskie w Krainie Wygasłych Wulkanów”

Okres realizacji operacji: 30.10.2013- 10.02.2015.
Rodzaj operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

W ramach operacji zrealizowano działania:

1. Odtworzono ziołową zagrodę wraz z infrastrukturą edukacyjną składającą się z ogrodu ziołowego i wiaty edukacyjnej. Ogród podzielono na dwie części: z usystematyzowaną strukturą w parcelach na podwyższeniu, gdzie zasadzono zioła oraz naturalny ogród ziołowo- kwiatowy przygotowany z zakupionych nasion ziół i mieszanek ziołowo- kwiatowych.
2. Przeprowadzono zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo- regionalnej. W czasie warsztatów uczestnicy nauczyli się między innymi: rozpoznawać zioła uprawne i dzikorosnące oraz rośliny chronione obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Zajęcia realizowane były zgodnie z przedstawionym do wniosku programem. Łącznie zrealizowano 12 zajęć dla 341 osób.

Osiągnięte wskaźniki produktu:
1. Wykonano 1 wiatą edukacyjną.
2. Utworzono 1 Ziołową Zagrodę Edukacyjną.

Osiągnięte wskaźniki rezultatu:
1. Umożliwiono 341 osobom zamieszkującym Krainę Wygasłych Wulkanów zapoznanie się z tradycjami zielarskimi.

Operacja pt: “Tradycje zielarskie w Krainie Wygasłych Wulkanów”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.1.3 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROWna lata 2007-2013, Oś 4 Leader.
Instytucja zarządzająca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja pośrednicząca – Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Zobacz najbliższe wydarzenia

Chcesz wiedzieć kiedy odbywają się warsztaty cykliczne lub inne wydarzenia?

Menu